MENTORÁLÁS

Beszámoló

Orsós Martin- Orsós Márk

Mindkét tanuló rendkívül tehetséges az atlétika sportágban. Jó mozgáskoordinációval rendelkeznek, kitartóak, alapgyorsaságuk kiemelkedő, egyéb készségeik, képességeik is megfelelőek.

Fejlesztés területei:

 

Állóképesség

Gyorsaság

Gyorsasági állóképesség

Mozgáskoordináció

Összpontosítás

Figyelem, fegyelem

A velük való foglalkozás során 31. órát tartottam.

Eredmények:

Részt vettek körzeti, megyei és országos diákolimpiai döntőkön.

Bajnokné L. Éva

——

Beszámoló

A választott tanuló Horváth Gerda.

Választásom szempontjai: jó helyesírási adottsággal, jó szókinccsel rendelkező tanuló; kiváló szorgalom, kitartás, megfontoltság, terhelhetőség jellemzi.

Cél: magyar versenyeken eredményes szereplés.

Elért eredményei:       

 • a  marcali területi helyesírási versenyen első helyezés,
 • a sávolyi területi helyesírási versenyen harmadik helyezés
 • a területi  komplex magyar versenyen harmadik helyezés.

Némethné Makay Ilona

——

Beszámoló

 

Valérián Edit hátrányos helyzetű gyermek, aki nagyon jó numerikus képességgel rendelkezik. A matematika algebra témaköréhez kapcsolódóan tehetséges, ezért nagyon ideális tanuló az Alapműveleti Matematikaversenyen való részvételre. A tehetséggondozás lehetőséget ad neki, hogy tovább segítséget kapjon az esetleges hiányosságok pótlására, pontosítására.

A versenyre való felkészítés megerősítheti a tanulót matematika iránti szeretetében, sikerélményhez juttathatja.

 

Tehetséggondozás területei:

 • Számfogalom elmélyítése
 • Formális logikai alapműveletek megismerése
 • Szabálykövetés fejlesztése
 • Szövegértelmezés
 • Számolási és becslési, kerekítési képesség fejlesztése
 • Számolási készség fejlesztése – pontosság, gyorsaság
 • Alapműveletek megfordíthatóságának felismerése
 • A megoldás, a szövegbe való visszahelyettesítés szükségességének fontossága

Pandúr Tímea

——

Vizsralek Martin 4. osztályos tanulóval végeztem az egyéni fejlesztést. Ennek oka, hogy a tanuló a 2014/15-ös tanévtől sajátos nevelési igényű tanuló. A legtöbb elmaradása magyar nyelvből van.  Kommunikációs készsége erősen fejletlen, helyesírási készsége társaihoz viszonyítva elmaradott.

Fejlesztésemnek az volt a célja, hogy a fennálló hiányosságait az egyéni foglalkozás során csökkentsem és elérjük a közös munkával, hogy az alsó tagozatból való felső tagozatba való átlépése a tanulónak könnyebben menjen.

Radnai Tiborné

——

 

Androsics Eszter, Bódis Viktória 6. osztályos tanulók, a Művészeti Iskola Képző – és iparművészet tagozatának, 5. évfolyamos tanulói. Mindkét tanuló kimagasló kézügyességgel, képzelőerővel és művészi intuícióval rendelkezik. Hasonló korú társaiknál jóval tehetségesebbek és abszolút elkötelezettek a képző – és iparművészeti alkotó tevékenységek irányába. Meglévő ismereteik határait szeretném kitolni és elmélyíteni.

 

A tehetséggondozás témáit, kizárólag a felvételi alkalmassági feladatsor alapján és Külgazdasági és Külügyminisztérium: „Mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk” országos rajzpályázaton megfelelés jegyében állítom össze.

A Képző – és iparművészet tagozaton eddig elsajátított kompetenciák megfelelő alapot képeznek, a magasabb szintű ismeretek elsajátításához. Természetesen mind az öt alkalmassági témát érintjük a foglalkozások során. Az így elkészített munkák közül a megfelelők be is kerülnek a majdani portfólióba.

 

Tehetséggondozás területei:

 

 1. Tárgyábrázolás, tónusozás 11 óra
 2. Csendélet színes technikákkal 10 óra
 3. Tervezési feladatok síkban és térben 2 óra
 4. Rajzpályázat 2 óra
 5. Próbafelvételi 6 óra

Szatmári Norbert

——

Bogdán Katalin: hátrányos helyzetű, meglepően jó nyelvérzékű tanuló. Fogékony a nyelvek iránt.

Szép a kiejtése, bő a szókincse. Logikusan gondolkodik, rendkívül szorgalmas és érdeklődő. Több alkalommal megnyerte az osztályon belüli nyelvi versenyt ill. a nyelvi kompetencia mérést is ő írta osztályon belül a legjobb eredménnyel. Így nem volt kérdés számomra, hogy őt válasszam.

Ezáltal ez egy jó lehetőség számára, hogy megfelelő motiváció mellett továbbra is foglalkozzon a nyelvekkel és kiemelkedhessen az eddigi környezetéből, esetleg továbbtanulási szándékát megerősítse abban, hogy nyelvekkel foglalkozzon.

 

Tehetséggondozás területei:

Szókincs, hallás, nyelvhelyesség-helyesírás, mondatszórend, memorizálás, helyes hangoztatás, nyelvi szövegalkotás, helyes nyelvi formák alkalmazása, jelzős szerkezet, igei struktúrák, beszédészlelés és beszédértés, szerepjátékok, a szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség fejlesztése, az olvasási kedv felébresztése, drámapedagógiai módszerek alkalmazása.

 

 1. Hallásgyakorlat 5 óra
 2. Beszédértés 5 óra
 3. Szövegalkotás 3 óra
 4. Hangoztatás 3 óra
 5. Helyesírás 3 óra
 6. Szókincsfejlesztés 3 óra
 7. Nyelvtani teszt 3 óra
 8. Fogalmazás 2 óra
 9. Dialóg 2 óra
 10. Kiejtés 2 óra

Tibolyné H. Aliz

——

Bogdán Regina édesanyjával és kishúgával él egy háztartásban szegényes körülmények közt, a család hátrányos helyzetű.

A gyermek tanulási nehézséggel küzd, ezért kiemelt figyelmet igényel, különleges bánásmódra jogosult.

Érdeklődő, kíváncsi személyiség. Beszédkésztetése erősebb, fokozott mozgás-beszédkésztetés jellemző rá, figyelme terelődő. Munkatempója változó, hajlamos kapkodni feladatvégzés során. Logikai gondolkodása gyenge, nehezebben érti meg az olvasottakat.

Feladattudata kialakult, feladatértése változó pontosságú. Szövegértése, logikai képességei és műveletvégzése nehezített. Tanulását alulmotiváltság jellemzi. Tanórai munkavégzés során képes önállóan dolgozni, de fokozottabb figyelmet, gyakori kontrollt és visszajelzést igényel.

Regina a tanórákon igyekvő, sokat jelentkezik. Törekszik arra, hogy jobb eredményei legyenek. Mindezek miatt választottam őt az egyéni fejlesztéshez. Közös munkánk alatt sikeresen, eredményesen tudtunk együttműködni.

 

Felzárkóztatás területei:

 

Verbális fogalomalkotó készség fejlesztése, szókincs bővítése

Az auditív rövidtávú emlékezet – szekvenciális készségek erősítése

Memória, információrendezés

Munkatempó fokozása

Olvasástechnika és szövegértés

Helyesírási készség

Nyelvtani és helyesírási szabályok alkalmazása, tollbamondás

Lényegkiemelés

Vázlatkészítés

 

 1. Szövegértés, hangos olvasás 9 óra
 2. Szövegértés, néma olvasással 5 óra
 3. Szövegalkotás 3 óra
 4. Helyesírás gyakorlása 4 óra
 5. Szókincsbővítés 3 óra
 6. Memóriafejlesztés 4 óra
 7. Vázlatírás 3 óra

Vörös Zsolt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Pandur Tímea 02. Pandur Tímea01. Radnai Tiborné 01. Radnai Tiborné 02. Szatmári Norbert 01. Szatmári Norbert 02. Tibolyné H. Aliz 01. Tibolyné H. Aliz 02. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA